Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. Poniższe postanowienia zgodne są z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) („RODO”).

I. Administrator danych osobowych

My, spółka Organic Village Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10), NIP 1132907849, REGON: 364195846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestru Sądowego pod numerem 0000612274, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

w celu prawidłowej realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym spółki Organic Village Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawiena podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
w celu obsługi ewentualnego procesu reklamacyjnego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług od spółki Organic Village Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowaniana podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO), jak również naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit f RODO);

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmie świadczącej usługi księgowe;
firmie świadczącej usługi prawne;
firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne;
firmie świadczącej usługi hostingowe;
firmie świadczącej usługi administracyjne;
firmie świadczącej usługi analityczne;
firmie świadczącej usługi profilowania klientów;

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane mogą zostać przekazane do przetwarzania w celu realizacji wymienionych celów poza teren Unii Europejskiej, ale tylko jeżeli organizacja i kraj, do których one trafią, na mocy decyzji Komisji Europejskiej są rozpoznane jako zapewniające odpowiednią ochronę danym osobowym .

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane wynikające z udzielonej zgody przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo cofniesz zgodę.
Twoje dane kontaktowe niezbędne dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo cofniesz zgodę.

VI. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do żądania usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

- Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

- Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś/naś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do przenoszenia danych: Możesz zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: https://organicvillage.pl/content/10-zarzadzanie-danymi-osobowymi. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: [email protected]. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jeżeli nie podasz danych nie będziemy w stanie prawidłowo zrealizować Twojego zamówienia.

VIII . Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, tj. wyszczególnionych w wypełnionym przez Ciebie formularzu.

W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy Ci przyznać.

Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analizy historii Twoich zakupów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować, jak również na wysokość upustów.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji wynikających z dotychczasowych zamówień.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów, o których mowa powyżej, odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected] Prosimy podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.